วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แนวข้อสอบจ่าอากาศ วิชาสังคมศึกษา
แนวข้อสอบจ่าอากาศ   วิชาสังคมศึกษา16. ชาวมุสลิมในประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียส่วนใหญ่นับถือนิกายใด
 1. ซูฟี
 2. ชีอะฮ์
 3. วาฮาบี
 4. ซุนนี

17. เทวทูตที่นำโองการของพระเจ้ามาประทานแก่นบีมูฮัมมัดจนเป็นพระคัมภีร์อัลกรุอานมีชื่อว่าอะไร
 1. อาลี
 2. มาลิก
 3. ญิบรออีล
 4. อิซรออีล

18. พิธีซะกาต ของศาสนาอิสสาม มีความมุ่งหมายให้ชาวมุสลิมรู้จักสิ่งใด
 1. การให้อภัย
 2. การแบ่งปัน
 3. ความยุติธรรม
 4. ความอดทน
19. คัมภีร์พระเวทใดเก่าแก่ที่สุด
 1. ฤคเวท
 2. ยชุรเวท
 3. สามเวท
 4. อถรรพเวท
20. วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (Good Friday) ของศริสตศาสนิกชนหมายถึงวันใด
 1. วันที่พระเยซูสิ้นพระชนม์
 2. วันที่พระเยซูคืนพระชนม์
 3. วันที่พระเยซูประกาศศาสนา
 4. วันที่พระเยซูเสด็จกลับสู่สวรรค์

แนวข้อสอบจ่าอากาศ วิชา วิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบจ่าอากาศ    วิชา วิทยาศาสตร์11. กมลชนกต้องการถ่ายภาพกมลรัตย์ที่ยืนอยู่กลางแจ้ง มีแสงแดดจ้า เธอจะต้องปรับกล้องถ่ายรูปอย่างไร เพื่อให้ได้ภาพคมชัดที่สุด 
 1. เพิ่มขนาดของช่องไดอะแฟรมหรือลดความเร็วชัดเตอร์
 2. เพิ่มขนาดของช่องไดอะแฟรมหรือเพิ่มความเร็วชัตเตอร์
 3. ลดขนาดของช่องไดอะแฟรมหรือลดความเร็วชัดเตอร์
 4. ลดขนาดของช่องไดอะแฟรมหรือเพิ่มความเร็วชัตเตอร์
12. การเตรียมก๊าซออกซิเจนในห้องปฏิบัติการณ์นิยมใช้วิธีแทนที่น้ำ เพระาเหตุใด
 1. เพระาเป็นก๊าซไม่ละลายน้ำ
 2. เพราะเป็นก๊าซที่มีอัตราการฟุ้งกระจายสูง
 3. เพราะเป็นก๊าซช่วยให้ติดไฟ
 4. เพราะเป็นก๊าซเบากว่าอากาศ
13. นายก. กำบังนั่งตกปลา สังเกตเห็นคลื่นเคลื่อนที่ผ่านปลายคันเบ็ตทุกๆ6วินาที แล้ววัดระยะห่าวระหว่างสันคลื่นที่อยู่ติดกันได้ระยะทางเท่ากับ 12ม. ข้อใดถูก
 1. คลื่นที่เคลื่นผ่านปลายคันเบ็ตมีอัตราเร็วเท่ากับ 1ม.ต่อวินาที
 2. คลื่นที่เคลื่นผ่านปลายคันเบ็ตมีความถี่เท่ากับ 6รอบต่อวินาที
 3. โมเลกุลของผิวน้ำตรงตำแหน่งที่สัมผัสกับปลายคันเบ็ตจะเคลื่อนที่แบบซิมเปิล ฮาร์มอนิก ในแนวดิ่งด้วยคาบเวลา 6วินาที
 4. โมเลกุลของผิวน้ำตรงตำแหน่งที่สัมผัสกับปลายคันเบ็ตจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับการเคลื่อนที่ของคลื่นด้วยอัตราเร็วเท่ากับ 2ม.ต่อวินาที
14. แหล่งกำเนิดเสียงอันหนึ่งสั่นด้วนความถี่ 6000รอบต่อวินาที ความยาวคลื่นของเสียงในอากาศขณะนั้นมีค่าเท่าใด ถ้าอัตราเร็วของเสียงในอากาศเท่ากับ340ม.ต่อวินาที
 1. 0.10เมตร
 2. 0.34เมตร
 3. 1.00เมตร
 4. 3.40เมตร
15. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในข้อใดมีอันตรายน้อยที่สุด
 1. อัลตราไวโอเลต
 2. อินฟราเรด
 3. รังสีเอกซ์
 4. รังสีแกมมา

แนวข้อสอบจ่าอากาศ วิชาภาษา Englishแนวข้อสอบจ่าอากาศ    วิชาภาษา English 


1. I hope you havend’t had____tiring a day.
 1. too
 2. very
 3. such
 4. enough
2. Don’t____me.I’m doing my best. 
 1. call on
 2. argue for
 3. point to
 4. shout at
3. She has followed their discussions with great___.
 1. intelligence
 2. information
 3. interest
 4. income
4.____you hear anyting,let me know.
 1. would
 2. Should
 3. could
 4. ought
5. Eavh of the puzzles____thirty minutes to solve.
 1. require
 2. requires
 3. requiring
 4. is required

แนวข้อสอบจ่าอากาศ วิชาภาษาไทย


แนวข้อสอบจ่าอากาศ  วิชาภาษาไทย 


1. ข้อความต่อไปนี้มีเสียงสระกี่เสียง (ไม่นับเสียงซ้ำ) “ผิด ปรับ จับ ยึด บันทึกคะแนน”
 1. 2เสียง
 2. 3เสียง
 3. 4เสียง
 4. 5เสียง
2. คำในข้อใดไม่ได้อ่านตามหลักอักษรนำทุกข้อ
 1. กนก ขนาด บำราศ
 2. กฤษณี อัปลักษณ์ สมัญญา
 3. สมาคม ขจาย บำรุง
 4. กฤษณี ผจญ ขจร
3. ข้อใดเป็นประโยคถามให้ตอบ
 1. ชาวใต้อยู่ที่ใดๆก็ช่วยเหลือกันเสมอ
 2. ผู้ชายไม่ว่าอยู่วัยใดก็ชอบผู้หญิงสวยๆ
 3. สาวๆคนไหนๆก็ชอบพระเอกหล่อๆ
 4. ชาวญี่ปุ่นคนไหนอยากเรียนภาษาไทย
4. ข้อใดเป็นคำมูลทุกคำ
 1. เกาเหลา อินเดีย สวรรค์
 2. คลินิก ราชา ธนาบัตร
 3. บุหรง ราชา ธนาณัติ
 4. สุริโยทัย กระติก มะนาว
5. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในข้อใดมีอันตรายน้อยที่สุด
 1. อัลตราไวโอเลต
 2. อินฟราเรด
 3. รังสีเอกซ์
 4. รังสีแกมมา