วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แนวข้อสอบจ่าอากาศ วิชาสังคมศึกษา
แนวข้อสอบจ่าอากาศ   วิชาสังคมศึกษา16. ชาวมุสลิมในประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียส่วนใหญ่นับถือนิกายใด
 1. ซูฟี
 2. ชีอะฮ์
 3. วาฮาบี
 4. ซุนนี

17. เทวทูตที่นำโองการของพระเจ้ามาประทานแก่นบีมูฮัมมัดจนเป็นพระคัมภีร์อัลกรุอานมีชื่อว่าอะไร
 1. อาลี
 2. มาลิก
 3. ญิบรออีล
 4. อิซรออีล

18. พิธีซะกาต ของศาสนาอิสสาม มีความมุ่งหมายให้ชาวมุสลิมรู้จักสิ่งใด
 1. การให้อภัย
 2. การแบ่งปัน
 3. ความยุติธรรม
 4. ความอดทน
19. คัมภีร์พระเวทใดเก่าแก่ที่สุด
 1. ฤคเวท
 2. ยชุรเวท
 3. สามเวท
 4. อถรรพเวท
20. วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (Good Friday) ของศริสตศาสนิกชนหมายถึงวันใด
 1. วันที่พระเยซูสิ้นพระชนม์
 2. วันที่พระเยซูคืนพระชนม์
 3. วันที่พระเยซูประกาศศาสนา
 4. วันที่พระเยซูเสด็จกลับสู่สวรรค์