วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แนวข้อสอบจ่าอากาศ วิชาภาษา Englishแนวข้อสอบจ่าอากาศ    วิชาภาษา English 


1. I hope you havend’t had____tiring a day.
 1. too
 2. very
 3. such
 4. enough
2. Don’t____me.I’m doing my best. 
 1. call on
 2. argue for
 3. point to
 4. shout at
3. She has followed their discussions with great___.
 1. intelligence
 2. information
 3. interest
 4. income
4.____you hear anyting,let me know.
 1. would
 2. Should
 3. could
 4. ought
5. Eavh of the puzzles____thirty minutes to solve.
 1. require
 2. requires
 3. requiring
 4. is required

ไม่มีความคิดเห็น: