วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

พิชิตแนวข้อสอบกรมการปกครอง


พิชิตแนวข้อสอบกรมการปกครอง

เนื่องจากกรมการปกครองได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบในวันที่ 11/6/2555เลยหาแนวข้อสอบมาฝากเพื่อนน่ะครับ
ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิสอบกรมการปกครอง 


ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบวิธีการสอบ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 3 และเจ้าพนักงานปกครอง 4


ข้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง โหลดแนวข้อสอบกรมการปกครองปี2555 

(
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง)
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2539 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1.
นโยบายรัฐบาลระบุว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 211 ท่านเข้าใจว่ามาตรา 211 คืออะไร
1.
บทบัญญัติว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลการเลือกตั้ง (กลต.)
2.
บทบัญญัติว่าด้วยวิธีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ
3.
บทบัญญัติว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการการปฏิรูปทางการเมือง เพื่อเสนอแนะการยกร่างกฎหมาย
4.
บทบัญญัติว่าด้วยการจัดให้มีศาลปกครอง
5.
บทบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการยกร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อประกาศใช้ใหม่

2.
ผลการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดสุรินทร์และเชียงราย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีผู้สมัครของพรรคการเมือง ใดบ้างที่ได้รับการเลือกตั้ง
1.
เชียงราย - ชาติพัฒนา สุรินทร์ - ความหวังใหม่
2.
เชียงราย - ความหวังใหม่ สุรินทร์ - ชาติไทย
3.
เชียงราย - ความหวังใหม่ สุรินทร์ - ชาติพัฒนา
4.
เชียงราย - ชาติไทย สุรินทร์ - ความหวังใหม่
5.
เชียงราย - ประชาธิปัตย์ สุรินทร์ - ความหวังใหม่

3.
กลุ่มประเทศอาเซียนมีสมาชิกกี่ประเทศ
1. 6
ประเทศ 2. 7 ประเทศ
3. 8
ประเทศ 4. 9 ประเทศ
5. 10
ประเทศ

4.
โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMT-GT) เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศอะไรบ้าง
1.
อินโดจีน เมียนมาร์ ไทย 2. อินโดนีเซีย เมียนมาร์ ไทย
3.
มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย 4. อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย
5.
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย 

5.
หน่วยการปกครองครองท้องถิ่นไทยมีกี่รูป
1. 7
รูป 2. 6 รูป
3. 5
รูป 4. 4 รูป
5. 3
รูป

6.
กระแสโลกาภิวัฒน์คืออะไร
1.
กระแสของการที่ประเทศต่างๆ ในโลกไม่มีพรมแดน
2.
กระแสของการที่โลกมีสภาพไร้พรมแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเชื่อ
3.
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เทคโนโลยีสารสนเทศเจริญ ทำให้ติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ว
4.
กระแสให้ความสำคัญภาคเอกชน ลดบทบาทของรัฐลง
5.
ไม่มีข้อใดถูก

7.
ข้อใดไม่ใช่รูปแบบใหม่ในการบริหารงานภาครัฐ
1.
ผู้รับบริการมีความสำคัญสูงสุด
2.
ลดขั้นตอนและความล่าช้า เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว
3.
ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีอำนาจในการทำงานมากขึ้น
4.
ตัดขั้นตอนการทำงานให้เรียบง่าย
5.
เจ้าหน้าที่ของรัฐควรเข้ารับผิดชอบดำเนินงานที่เป็นการบริการประชาชนทุกเรื่องให้ได้

8.
หน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับรากหญ้าหรือหน่วยพื้นฐานที่สุดของไทย คือ
1.
คณะกรรมการคุ้มหรือแขวง 2. คณะกรรมการหมู่บ้าน
3.
คณะกรรมการสภาตำบล 4. องค์การบริหารส่วนตำบล
5.
สุขาภิบาล
 โหลดแนวข้อสอบกรมการปกครองปี2555  
9.
ข้อใดเป็นเทคนิคการบริหารที่ใช้ในการวิเคราะห์จัดทำโครงการ
1. Logical Framework
หรือ Log-Frame
2. ffice:smarttags" />Zeil Orientiete Project Planung
หรือ Zopp
3. Conventional
4.
ถูกเฉพาะข้อ 1. และข้อ 2.
5.
ถูกทั้งข้อ 1. , 2. และข้อ 3.

10.
ประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้แก่
1.
นายกรัฐมนตรี 2. รองนายกรัฐมนตรี
3.
เลขาธิการ ก.พ. 4. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
5.
ไม่มีข้อใดถูก

11.
ข้าราชการพลเรือนสามัญมีกี่ประเภท
1. 2
ประเภท 2. 3 ประเภท
3. 4
ประเภท 4. 5 ประเภท
5. 6
ประเภท

12.
โทษทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ได้แก่
1.
ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก
2.
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ให้ออก ปลดออก ไล่ออก
3.
ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ให้ออก ปลดออก ไล่ออก
4.
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก
5.
ทัณฑ์บน ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก

13.
พระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือนที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่
1.
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518
2.
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2522
3.
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2531
4.
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
5.
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537

14.
ข้อใดมิใช่คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน
1.
มีสัญชาติไทย 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.
มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี 4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง
5.
ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง

15.
ผู้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.2526 คือ
1.
ปลัดกระทรวง 2. เลขาธิการ ก.พ.
3.
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 4. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
5.
ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบ

16.
หนังสือราชการที่ใช้ติดต่อระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการกับบุคคลภายนอกเฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ
1.
หนังสือภายนอก 2. หนังสือประทับตรา
3.
หนังสือภายใน 4. บันทึกข้อความ
5.
ถูกทุกข้อ

17.
หนังสือที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้ คือหนังสือที่ระบุชั้นความเร็วกว่า
1.
ด่วน 2. ด่วนมาก
3.
ด่วนที่สุด 4. ด่วนภายใน
5.
ดำเนินการด่วน

18.
การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น
1.
การเก็บระหว่างปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
2.
การเก็บก่อนปฏิบัติ การเก็บระหว่างปฏิบัติ และการเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว
3.
การเก็บรักษา การยืม และการทำลายหนังสือ
4.
การจัดทำบัญชีหนังสือ การลงทะเบียน และการทำลาย
5.
ไม่มีข้อใดถูก

19.
หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำไว้เป็นหลักฐานในราชการชนิดใด ที่ให้ติดรูปถ่ายบุคคลถ้าเป็นเรื่องสำคัญ
1.
รายงานการประชุม 2. ข่าว
3.
แถลงการณ์ 4. หนังสือรับรอง
5.
ระเบียบ
 โหลดแนวข้อสอบกรมการปกครองปี2555  
20.
หนังสือประชาสัมพันธ์ ได้แก่
1.
ประกาศ 2. คำสั่ง
3.
แถลงการณ์ 4. ข่าว
5.
ถูกเฉพาะข้อ 1. ข้อ 3. และข้อ 4.

21.
บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลัก ปฏิบัติงานเป็นการประจำเรียกว่า
1.
คำสั่ง 2. ระเบียบ
3.
แนวปฏิบัติ 4. ข้อบังคับ
5.
หนังสือเวียน

22.
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
2.
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
3.
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันสุดท้ายของวันสมัครรับเลือกตั้ง
4.
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันครบรอบอายุของสภาผู้แทนราษฎร
5.
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในปีที่มีการเลือกตั้ง

23.
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนเท่าใดมีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรี เป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ
1.
ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
2.
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
3.
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
4.
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
5.
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา

24.
ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ
1.
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายบัญญัติ
2.
ใช้สิทธิในการเลือกตั้งโดยสุจริต
3.
รักษาความสงบเรียบร้อยตามที่กฎหมายบัญญัติ
4.
รับการศึกษาอบรมตามที่กฎหมายบัญญัติ
5.
เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ

25.
บุคคลต่อใดไปนี้ไม่ใช่ตุลาการรัฐธรรมนูญ
1.
ประธานรัฐสภา 2. ประธานวุฒิสภา
3.
ประธานศาลฎีกา 4. ประธานองคมนตรี
5.
อัยการสูงสุด

26. หลักการทั่วไปในการจัดระเบียบการปกครองประเทศที่นิยมใช้ โดยเฉพาะประเทศที่มีรูปแห่งรัฐเป็นแบบรัฐรวม ได้แก่
1.
หลักการรวมอำนาจการปกครอง 2. หลักการกระจายอำนาจการปกครอง
3.
หลักการแบ่งอำนาจการปกครอง 4. หลักการรวมอำนาจและการกระจายอำนาจการ ปกครอง
5.
ถูกทั้งข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 3.

27.
ข้อใดม่ถือเป็นความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น
1.
เป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย
2.
ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักปกครองตนเอง
3.
รัฐบาลแบ่งอำนาจและมอบอำนาจให้ประชาชนในท้องถิ่น
4.
สามารถสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ตรงเป้าหมาย
5.
ไม่มีข้อใดถูก

28.
ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
1.
การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กทม. 2. การเป็นสมาชิกกลุ่มผลประโยชน์
3.
การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 4. การรวมพลัง เดินขบวน ประท้วงรัฐบาล
5.
ไม่มีข้อใดถูก

29.
การจัดระเบียบการปกครองประเทศไทยในสมัยสุโขทัย แบ่งเขตการปกครอง ดังนี้
1.
ราชธานี เมืองลูกหลวง 2. เมือง อำเภอ ตำบล
3.
ราชธานี เมืองชั้นใน ประเทศราช 4. ราชธานี เมืองพระยามหานคร หัวเมืองประเทศราช
5.
ราชธานี เมืองลูกหลวง มณฑล ประเทศราช

30.
เมืองพัทยาจัดตั้งโดย
1.
พระบรมราชโองการ 2. พระราชกฤษฎีกา
3.
พระราชกำหนด 4. พระราชบัญญัติ
5.
ประกาศกระทรวงมหาดไทย

ไม่มีความคิดเห็น: